24 lutego 2024

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Regulamin

 

 Regulamin platformy ZostanRewidentem.pl

 I.               Postanowienia ogólne

§1

Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z platformy internetowej ZostanRewidentem.pl.

§2

Jeżeli w Regulaminie jest mowa o:

 1. ZostanRewidentem.pl – należy przez to rozumieć platformę internetową działającą pod adresem strony internetowej http://www.zostanrewidentem.pl obsługiwaną przez działalność gospodarczą pod firmą: Interaktywna Edukacja Grzegorz Kuberski, Tulce  ul. Krokusowa 12/5, 63-004, REGON 081127565, NIP 4970044419.
 2. Interaktywna Edukacja – należy przez to rozumieć działalność gospodarczą pod firmą: Interaktywna Edukacja Grzegorz Kuberski,  Tulce  ul. Krokusowa 12/5, 63-004, REGON 081127565, NIP 4970044419.
 3. Administratorze – należy przez to rozumieć Interaktywną Edukację bądź osoby działające w  imieniu Interaktywnej Edukacji.
 4. Użytkowniku – należy przez to rozumieć osobę fizyczną, która poprzez akceptację Regulaminu i przejście procedury rejestracyjnej uzyskuje dostęp do usług oferowanych przez Interaktywną Edukację w ramach platformy ZostanRewidentem.pl.
 5. Konto – należy przez to rozumieć konto prowadzone dla Użytkownika w ramach platformy ZostanRewidentem.pl pod unikalną nazwą (login), będące zbiorem zasobów, w którym gromadzone są dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach ZostanRewidentem.pl, umożliwiające Użytkownikowi korzystanie z zakupionych przez niego abonamentów do Materiałów edukacyjnych oraz innych funkcjonalności platformy. Konto Użytkownika składa się z: 
 6. ustawień konta – należy przez to rozumieć kartę, w której użytkownik umieszcza swoje dane oraz informacje o sobie. Profil Użytkownika powstaje po przejściu procedury rejestracyjnej,
 7. panelu kandydata – należy przez to rozumieć kartę, w której Użytkownik (osoba fizyczna) umieszcza dane dotyczące zdanych egzaminów organizowanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów, oraz aktywuje dostęp do Materiałów edukacyjnych z wybranego egzaminu za pomocą kodu aktywującego.
 8. Abonament na materiały edukacyjne – należy przez to rozumieć, okres dostępu do oferowanych w ramach platformy  ZostanRewidentem.pl Materiałów edukacyjnych, dotyczących poszczególnych egzaminów organizowanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
 9. Materiały edukacyjne - należy przez to rozumieć prezentacje teoretyczne, pytania zamknięte, zadania sytuacyjne oraz wyjaśnienia do pytań zamkniętych a także zadań sytuacyjnych,  udostępniane Użytkownikowi po dokonaniu wykupu  Abonamentu na Materiały edukacyjne z wybranego przez Użytkownika egzaminu organizowanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.
 10. Opinia – należy przez to rozumieć opis refleksji na temat materiałów edukacyjnych Użytkownika zgodnie ze standardami określonymi w formularzu, znajdującym się pod adresem strony internetowej:http://www.zostanrewidentem.pl/materialy_edukacyjne/.
 11. Dotpay – należy przez to rozumieć spółkę Dotpay Spółka Akcyjna zarejestrowaną  przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem 0000296790,  NIP 634-26-61-860, , REGON 240770255, która na podstawie umowy zawartej  z Interaktywną Edukacją obsługuje płatności w ramach platformy ZostanRewidentem.pl

§3

Rejestrując się w ZostanRewidentem.pl, Użytkownik wyraża zgodę na wszystkie warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do ich przestrzegania. Akceptacja Regulaminu jest warunkiem koniecznym do korzystania z usług i produktów oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl.

§4

Niedopuszczalne są wszelkie działania mogące utrudniać lub destabilizować funkcjonowanie platformy ZostanRewidentem.pl. W przypadku stwierdzenia przez Administratora, że Użytkownik dopuszcza się takich działań, Konto Użytkownika zostanie niezwłocznie usunięte. Usunięcie Konta Użytkownika nie wyklucza odpowiedzialności Użytkownika za szkodę wyrządzoną Interaktywnej Edukacji w związku z dopuszczeniem się przez Użytkownika zachowań, o których mowa w zdaniu poprzedzającym.

§5

Każdy Użytkownik ma prawo do edycji i usunięcia danych oraz informacji, które umieścił w ramach Konta Użytkownika, z zastrzeżeniem § 6 niniejszego Regulaminu.

§6

Nie ma możliwości usunięcia wszystkich danych osobowych Użytkownika bez jednoczesnego usunięcia Konta Użytkownika.

§7

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych Użytkownika podawanych w procesie rejestracji.

§8

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo dowolnej modyfikacji usług, narzędzi oraz sposobu działania platformy ZostanRewidentem.pl, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw oraz podjęcia wszelkich dozwolonych przez prawo czynności związanych z funkcjonowaniem platformy ZostanRewidentem.pl. Z tytułu podjęcia wskazanych czynności, Użytkownikowi nie przysługują  żadne roszczenia względem Interaktywnej Edukacji.

 

II.            Opłaty

§9

Świadczenie usług w ramach platformy ZostanRewidentem.pl polega na płatnym bądź bezpłatnym udostępnianiu drogą elektroniczną zasobów platformy ZostanRewidentem.pl na zasadach określonych w Regulaminie.

§10

Dostęp do Materiałów edukacyjnych jest płatny. Dostęp przewidziany jest wyłącznie dla jednej osoby fizycznej. W przypadku rozpoznania przez Administratora, że z jednego konta, na którym wykupiony jest dostęp do Materiałów edukacyjnych korzysta więcej niż jedna osoba fizyczna, Administrator ma prawo usunąć Konto bez zwrotu niewykorzystanej kwoty Abonamentu. Jeden Użytkownik może korzystać z wykupionego dostępu do Materiałów edukacyjnych na wielu komputerach.

§11

Użytkownikowi udostępniona zostanie możliwość nabycia jednego Abonamentu na materiały edukacyjne do wybranego egzaminu organizowanego przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów. Po upływie okresu, na jaki Abonament został wykupiony Użytkownikowi udostępniona zostanie możliwość nabycia go po raz kolejny. Użytkownik korzystając z wykupionego Abonamentu ma możliwość wykupienia Abonamentu na materiały edukacyjne z pozostałych egzaminów organizowanych przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów.

§12

Wszystkie ceny  podane w ramach platformy  ZostanRewidentem.pl podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Ceny znajdujące się przy oferowanych produktach w chwili składania zamówienia są wiążące i ostateczne.

§13

Składanie zamówień na Abonament na materiały edukacyjne z wybranego egzaminu oferowanego  w ramach platformy ZostanRewidentem.pl możliwe jest 24 godziny na dobę. Interaktywna Edukacja  zastrzega sobie możliwość chwilowego braku dostępu do platformy ZostanRewidentem.pl ze względu na konieczność przeprowadzenia prac konserwacyjnych lub aktualizacji danych.

§15

Po złożeniu zamówienia oraz dokonaniu zapłaty za Abonament na materiały edukacyjne za pośrednictwem systemu Dotpay, Użytkownikowi zostanie odblokowany dostęp do wybranych przez Użytkownika Materiałów edukacyjnych oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl.

§16

Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego Dotpay.

§17

Czas trwania  dostępu do Materiałów edukacyjnych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl uzależniony jest od rodzaju wybranego i opłaconego przez Użytkownika Abonamentu na materiały edukacyjne  Czas trwania dostępu do Materiałów edukacyjnych określony jest każdorazowo pod adresem strony internetowej http://www.zostanarewidentem.pl/materialy_edukacyjne/.

§18

Użytkownikowi zarejestrowanemu jako osoba fizyczna, po zakupie produktów lub usług oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl zostanie wysłany paragon w formie elektronicznej. Na żądanie Użytkownika, wysłane wiadomością mailową na adres biuro@zostanrewidentem.pl Interaktywna Edukacja wystawi Fakturę VAT.

§19

Dostęp do części usług oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl jest bezpłatny, w szczególności nie są pobierane opłaty za dokonanie rejestracji, korzystanie z forum, przeglądanie ofert pracy oraz przeglądanie opinii umieszczanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl

 

III.           Polityka ochrony danych osobowych i prywatności

§20

Użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204) od Interaktywnej Edukacji na adres e-mail podany przy rejestracji w ramach platformy ZostanRewidentem.pl. Użytkownik w każdej chwili może cofnąć zgodę na otrzymywanie informacji handlowych na swój adres e-mail, klikając w link zawarty w wiadomości mailowej z informacją handlową bądź wysyłając wiadomość mailową na adres: biuro@zostanrewidentem.pl.

§21

Platforma ZostanRewidentem.pl ma charakter zasadniczo otwarty – podawane przez Użytkownika dane są informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Koncie Użytkownika. W szczególności są one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki.

§22

Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika zawartych w formularzu rejestracyjnym odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji w ramach platformy ZostanRewidentem.pl. ZostanRewidentem.pl przetwarza dane Użytkownika zgodnie z Polityką Prywatności oraz zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§23

Interaktywna Edukacja przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności dotyczącymi odpowiedniego zabezpieczenia danych.

 

IV.          Obowiązki Użytkownika

§24

Użytkownik jest zobowiązany w szczególności do:

 1. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań mogących utrudnić lub zakłócić funkcjonowanie platformy ZostanRewidentem.pl oraz od korzystania z usług platformy ZostanRewidentem.pl w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników,
 2. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i postanowienia niniejszego Regulaminu,
 3. powstrzymywania się od jakichkolwiek działań narażających Interaktywną Edukację na straty finansowe, w szczególności poprzez przekazywanie  zakupionego dostępu do Materiałów edukacyjnych innym Użytkownikom. W przypadku wykrycia takiego nadużycia, Administrator ma prawo zablokować Użytkownikowi dostęp do Materiałów edukacyjnych i usunąć jego Konto.
 4. przestrzegania autorskich praw majątkowych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

§25

Użytkownikowi zabrania się:

 1. utrudniania innym Użytkownikom korzystania z platformy ZostanRewidentem.pl, w tym przez ingerencję w poszczególne jego elementy w sposób, do którego elementy te nie są przystosowane,
 2. podejmowania działań mających na celu odczytanie haseł dostępowych innych Użytkowników, w tym podejmowania prób odgadnięcia haseł,
 3. zamieszczania w ramach platformy ZostanRewidentem.pl lub wykorzystywania skryptów i programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, w tym zwłaszcza skryptów powodujących sztuczne pobrania plików lub treści,
 4. podejmowania działań, w jakiejkolwiek postaci, mających na celu promowanie, popularyzowanie czy reklamowanie produktów lub usług za pośrednictwem platformy ZostanRewidentem.pl,
 5. umieszczania materiałów (tekstów, stron, grafik, nagrań audio i wideo itp.) zawierających treści sprzeczne z prawem, a w szczególności treści pornograficzne, treści o charakterze pornografii z udziałem dzieci oraz zwierząt lub z użyciem przemocy, materiałów propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania zabezpieczeń danych, wirusy oraz publikacji wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów, treści nawołujących do nienawiści na tle etnicznym, rasowym, religijnym lub jakimkolwiek innym oraz propagujących faszyzm, nazizm oraz inne zbrodnicze ideologie.
 6. udostępniania swoich danych, umożliwiających zalogowanie się do platformy ZostanRewidentem.pl i korzystanie z płatnych usług przez osoby trzecie. W przypadku wykrycia przez Administratora faktu korzystania z konta przez inne niż Użytkownik osoby, Administrator ma prawo usunąć konto Użytkownika bez zwrotu kwoty zapłaconej za dostęp do płatnych usług oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl.

§26

Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z platformy ZostanRewidentem.pl zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz zasadami etykiety, a w szczególności do:

 1. nadawania umieszczanym plikom nazw i umieszczania opisów zgodnych z rzeczywistą zawartością plików,
 2. nie umieszczania materiałów o charakterze erotycznym,
 3. korzystania z platformy ZostanRewidentem.pl w sposób nienaruszający praw innych Użytkowników,
 4. bieżącego kontrolowania ewentualnych zmian niniejszego Regulaminu dostępnego pod adresem strony internetowej http://www.zostanrewidentem.pl/regulamin/ i zapoznawania się z jego treścią.

§27

Zamieszczanie w ramach platformy ZostanRewidentem.pl treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z powszechnie obowiązującym w Polsce prawem, nagannych moralnie, propagujących przemoc lub naruszających powszechnie uznane dobre obyczaje jest zabronione.

§28

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo zmodyfikowania albo usunięcia Konta, którego treść jest sprzeczna z Regulaminem lub ma negatywny wpływ na wizerunek platformy ZostanRewidentem.pl bądź Interaktywnej Edukacji.

§29

Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Pomocy nim zgłosi problem lub zada pytanie związane z funkcjonowaniem platformy ZostanRewidentem.pl.

§30

Użytkownik odpowiada za szkody spowodowane udostępnieniem lub posługiwaniem się przez osoby trzecie loginem oraz hasłem dostępu do ZostanRewidentem.pl.

 

V.            Korzystanie z materiałów edukacyjnych i prawa autorskie

§31

Materiały edukacyjne oferowane w ramach platformy  ZostanRewidentem.pl są przedmiotem prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 1994 r., Nr 24, poz. 83 ze zmianami).

§32

Materiały edukacyjne udostępniane w ramach platformy ZostanRewidentem.pl po wykupieniu Abonamentu na Materiały edukacyjne  mogą być wykorzystywane jedynie przez osoby posiadające opłacony Abonament na korzystanie z danych Materiałów edukacyjnych lub osoby, które otrzymały kod aktywujący dostęp do Materiałów edukacyjnych.

§33

Materiały edukacyjne oferowane w ramach platformy ZostanRewidentem.pl mogą być wykorzystywane tylko za pośrednictwem platformy ZostanRewidentem.pl.

§34

Pod groźbą odpowiedzialności karnej lub cywilnej zabronione jest kopiowanie i modyfikowanie Materiałów edukacyjnych z bazy platformy ZostanRewidentem.pl. Pozostała zawartość platformy ZostanRewidentem.pl może być przez Użytkowników wykorzystywana tylko dla użytku osobistego. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie i wykorzystywanie tej zawartości w celach komercyjnych i bez uprzedniej zgody i autoryzacji Interaktywnej Edukacji poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz w niniejszym Regulaminie.

§35

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo do okresowej aktualizacji treści oferowanych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl Materiałów edukacyjnych polegającej na modyfikowaniu zawartości udostępnianych Materiałów edukacyjnych, w tym usuwaniu niektórych ich elementów.

§36

Przeglądanie prezentacji teoretycznych na platformie ZostanRewidentem.pl jest kompatybilne z systemem operacyjnym Windows.

 VI.          Oferty pracy

§37

Użytkownik może umieścić na platformie ZostanRewidentem.pl oferty pracy. Umieszczenie oferty pracy możliwe jest za pośrednictwem dostępnych w ramach platformy ZostanRewidentem.pl formularzy. Treść informacji umieszczanych w ofercie pracy umieszczanej przez Użytkownika powinna być zgodna z przepisami powszechnie obowiązującego prawa oraz niniejszym Regulaminem.

§38

Użytkownik nie może umieszczać na platformie ZostanRewidentem.pl ofert pracy pochodzących od osób trzecich, w szczególności podmiotów prowadzących zarobkową działalność w zakresie pośrednictwa pracy, agencji zatrudnienia i podobnych.

§39

Użytkownik ma prawo do zgłoszenia za pośrednictwem platformy ZostanRewidentem.pl swojej kandydatury w odpowiedzi na daną ofertę pracy umieszczoną na platformie ZostanRewidentem.pl. Na daną ofertę pracy Użytkownik może odpowiedzieć tylko jeden raz.

§40

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo do uprzedniej i następczej kontroli treści ofert pracy umieszczanych przez Użytkownika na platformie ZostanRewidentem.pl.

§41

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo korekty treści i kategorii zamieszczonej oferty pracy oraz do jej usunięcia po uprzednim bezskutecznym zawiadomieniu Użytkownika o stwierdzonych nieprawidłowościach i wezwaniu Użytkownika do samodzielnej zmiany treści lub kategorii oferty pracy.

§42

ZostanRewidentem.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert pracy umieszczanych na platformie ZostanRewidentem.pl.

VII.         Opinie

§43

Dodawanie opinii odbywa się poprzez umieszczenie przez Użytkownika w ramach platformy ZostanRewidentem.pl opisu własnych refleksji co do zakupionych Materiałów edukacyjnych za pośrednictwem formularza znajdującego się pod adresem strony internetowej: http://www.zostanrewidentem.pl/materialy_edukacyjne/.

§44

Użytkownik może dodać tylko jedną opinię dotyczącą konkretnego Materiału edukacyjnego.

§45

Niedopuszczalna jest edycja oceny opiniowanego Materiału po dodaniu opinii. Użytkownik może w każdym czasie usunąć dodaną opinię, wysyłając maila pod adres biuro@zostanrewidentem.pl.

§46

Użytkownik dodając opinię powinien zachować kulturę osobistą w wypowiedzi stosując się do tzw. etykiety,  w szczególności unikając wulgaryzmów oraz wszelkich obraźliwych uwag itp.. Jakiekolwiek odstępstwo od tej reguły będzie skutkowało usunięciem opinii z platformy ZostanRewidentem.pl.

§47

Użytkownik dodając opinię zgadza się na jej wykorzystywanie przez Interaktywną Edukację w dowolnym celu.

§48

Interaktywna Edukacja nie ponosi odpowiedzialności za zamieszczone w opinii treści. Jedyną osobą odpowiedzialną za te treści jest Użytkownik umieszczający opinię na platformie ZostanRewidentem.pl.

VIII.        Forum

§49

Forum jest usługą pozwalającą na publiczne komentowanie zjawisk i zdarzeń przez Użytkowników.

§50

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na to, iż jego wypowiedzi są powszechnie dostępne w sieci Internet i wyraża zgodę na to, aby inne osoby korzystające z Forum komentowały jego wypowiedzi.

§51

Interaktywna Edukacja może zablokować możliwość korzystania przez Użytkownika z forum, jeśli:

-        Użytkownik dopuszcza się naruszenia dóbr osobistych osób trzecich,

-        sposób korzystania z forum bądź treści rozpowszechnianie na forum pozostają w sprzeczności Regulaminem,

-        komentarze mają charakter reklamowy bądź spamerski.

§52

Interaktywna Edukacja zastrzega, że w opinii lub wypowiedzi umieszczonej na stronie forum nie mogą znaleźć się treści reklamujące przedsiębiorców i osoby wykonujące wolne zawody oraz treści reklamujące ich działalność lub oferowane przez nich towary i usługi ani żadne oferty.

§53

Interaktywna Edukacja nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych na stronie forum platformy ZostanRewidentem.pl, przy czym Interaktywna Edukacja  zastrzega sobie prawo redakcji, skrótów, bądź usunięcia opinii zawierającej treści wulgarne, obraźliwie, naruszające przepisy prawa, naruszające dobra osobiste albo zasady współżycia społecznego, a także tych, które nie są zgodne z profilem platformy.

§54

Użytkownik zamieszczający na forum treści w formie wypowiedzi lub innej formie zrzeka się wszelkich roszczeń względem Interaktywnej Edukacji z tytułu nieodpłatnego wykorzystania tych treści.

 

IX.          Reklamacja

§55

Interaktywna Edukacja wyraźnie zastrzega, iż korzystanie z platformy ZostanRewidenem.pl i udostępnianych w ramach platformy usług odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Wszelkie umieszczone w niej informacje i materiały, a także dostarczane za pośrednictwem platformy ZostanRewidenem.pl produkty i usługi nie są objęte gwarancją co do ich wartości, przydatności, zupełności, kompletności czy użyteczności.

§56

Interaktywna Edukacja nie odpowiada za wady fizyczne i prawne oferowanych produktów bezpłatnych oraz za należytą jakość towarów i usług bezpłatnych. Nie odpowiada także za skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zaciągniętych przez kogokolwiek, za pośrednictwem platformy ZostanRewidentem.pl, zobowiązań oraz zdolności tych osób do zaciągania zobowiązań. Odpowiedzialność Interaktywnej Edukacji za należytą jakość towarów i usług odpłatnych określają przepisy szczególne, stanowiące podstawę świadczeń odpłatnych.

§57

Zakłócenia w funkcjonowaniu platformy ZostanRewidentem.pl, problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach platformy ZostanRewidentem.pl mogą być zgłaszane przez Użytkownika poprzez wysłanie wiadomości e-mail na adres: biuro@zostanrewidentem.pl

§58

Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpatrzone przez Interaktywną Edukację w terminie nieprzekraczającym 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia. Interaktywna Edukacja zastrzega sobie jednak prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości niniejszego Regulaminu lub przepisów prawa.

§59

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo do ingerencji w Konto Użytkownika w celu usunięcia zakłócenia lub problemu w funkcjonowaniu Konta lub platformy ZostanRewidentem.pl.

§60

Reklamacje składane do Interaktywnej Edukacji, a dotyczące usług świadczonych przez osoby trzecie za pośrednictwem platformy ZostanRewidentem.pl nie będą rozpatrywane. Interaktywna Edukacja zastrzega, iż nie ma obowiązku przekazywania reklamacji właściwemu podmiotowi, odpowiedzialnemu za rozpatrzenie reklamacji.

 

X.            Postanowienia końcowe

§61

Interaktywna Edukacja zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu w każdym czasie, informując o tym Użytkowników. Każdy Użytkownik zostanie poproszony o zapoznanie się ze zmianami Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu wraz ze wskazaniem listy zmian oraz daty poszczególnej zmiany zostanie umieszczona pod adresem strony internetowej http://www.zostanrewidentem.pl/regulamin/. Jeśli Użytkownik nie akceptuje wprowadzonej zmiany powinien zgłosić ten fakt Interaktywnej Edukacji  wysyłając wiadomość e-mail na adres: biuro@zostanrewidentem.pl w terminie 14 dni od umieszczenia informacji o zmianie Regulaminu. Brak akceptacji Regulaminu jest równoznaczny z usunięciem Konta Użytkownika na platformie ZostanRewidentem.pl.

 

 

 

 

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK