24 lutego 2024

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Polityka prywatności

Polityka Prywatności platformy ZostanRewidentem.pl określa sposób postępowania Administratora  wobec informacji osobistych, w tym danych osobowych Użytkowników korzystających z usług platformy. Dotyczy to również innych informacji przekazywanych podczas korzystania z platformy. Polityka określa procedury ochrony prywatności stosowane przez Administratora. Niniejszy dokument stanowi integralną część Regulaminu i umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, jaką Użytkownik zawiera z Interaktywną Edukacją  poprzez rejestrację na platformie ZostanRewidentem.pl.

 1. Administrator platformy ZostanRewidentem.pl. traktuje ochronę prywatności, w tym ochronę danych osobowych Użytkowników priorytetowo i dokłada wszelkich starań, aby prywatność ta była chroniona. Administrator stosuje wszelkie środki ostrożności, aby przekazywane przez Użytkowników platformy ZostanRewidentem.pl dane osobowe były chronione przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem. Odpowiednimi działaniami Użytkownicy mogą przyczynić się do zwiększenia bezpieczeństwa swoich danych osobowych w Internecie (m.in. poprzez częstą zmianę hasła dostępowego, stosowania w nich kombinacji liter i cyfr).
 2. Administratorem danych osobowych jest działalność gospodarczą pod firmą: Interaktywna Edukacja Grzegorz Kuberski, Tulce, ul. Krokusowa 12/5, 63-004 Tulce, REGON 081127565, NIP 4970044419.
 3. Zbiór danych osobowych jest zgłoszony do rejestracji Generalnemu Inspektorowi Ochrony Danych Osobowych i jest wpisany do ogólnokrajowego rejestru zbiorów danych osobowych.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe użytkowników platformy ZostanRewidentem.pl (niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania stosunku prawnego w ramach usług świadczonych w ramach platformy). Powyższe dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu prawidłowego świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług droga elektroniczna (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zm.,) oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 1997 r., Nr 133, poz. 883).
 5. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach określonych w niniejszym dokumencie i w zakresie, w jaki zostały one Administratorowi udostępnione przez Użytkownika. Administrator może powierzać przetwarzanie danych podmiotom trzecim wskazanym przez Administratora i działającym na jego zlecenie, w zakresie realizacji usług platformy ZostanRewidentem.pl na rzecz Użytkowników.
 6. Użytkownikom platformy ZostanRewidentem.pl przysługują wynikające
  z przepisów ustawy o ochronie danych osobowych uprawnienia związane z uzyskaniem stosownych informacji, możliwością kontroli, korekty danych  oraz  prawo do wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych ze względu na swoją szczególną sytuację, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych w sytuacjach w przepisach określonych. Wszelka korespondencja w ww. zakresie powinna być kierowana do Administratora na adres: biuro@zostanrewidentem.pl
 7. Użytkownik, podając dane osobowe na platformie ZostanRewidentem.pl, oświadcza, że są one zgodne z prawdą.
 8. Dane osobowe Użytkowników, w zakresie niezbędnym do zrealizowania płatności on-line z tytułu nabycia abonamentu na Materiały edukacyjne, książek, czasopism i innych produktów oferowanych w Sklepie oraz promowania ofert pracy przetwarzane są przez DOTPAY S.A. 30-552 Kraków, ul. Wielicka 72, NIP 6342661860, REGON 240770255, operatora portalu rozliczeniowego www.dotpay.pl, będącego  podmiotem realizującym płatności. Powierzenie danych osobowych Użytkowników, o których mowa w zdaniu poprzednim następuje na zasadzie powierzenia przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe przekazane przez Użytkownika mogą być wykorzystywane w celu przesyłania użytkownikowi informacji handlowych od Administratora, celem przesyłania do użytkownika Newslettera zawierającego informacje związane
  z platformą ZostanRewidentem.pl i zawartymi w nim ogłoszeniami. Na takie działanie Administratora Użytkownik musi jednak uprzednio wyrazić zgodę. Usługi świadczone przez Administratora w ramach platformy nie są uzależnione od wyrażenia takiej zgody.
 10. Platforma ZostanRewidentem.pl korzysta z tzw. cookies, które stanowią pliki informacji przechowywane lokalnie na komputerze użytkownika przeglądającego zawartość platformy i korzystającego z oferowanych w ramach platformy usług. Używanie cookies umożliwia Administratorowi dostosowanie świadczonych usług
  i prezentowanych treści do indywidualnych zainteresowań, wymagań i potrzeb użytkownika. Cookies wykorzystywane są także w celach statystycznych mających obrazować korzystanie przez Użytkowników z platformy ZostanRewidentem.pl Użytkownik posiada możliwości wyłączenia w swojej przeglądarce opcji przyjmowania cookies.
 11. Dane Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości.
 12. Dane osobowe podane na Platformie ZostanRewidentem.pl przy okazji umieszczania  komentarzy i ocen mogą być dostępne dla osób uprawnionych odwiedzających strony zawierające te dane. Administrator nie ma możliwości zabezpieczenia Użytkowników przed podmiotami, które te dane wykorzystają do przesłania nieokreślonych informacji. Dane udostępnione w ten sposób przez Użytkowników nie podlegają Polityce Prywatności.
 13. Administrator może dokonać zmiany Polityki Prywatności w przypadku zmiany przepisów prawa lub zmiany funkcjonalności platformy, powodującej konieczność zmiany tego dokumentu.
 14. Wszelkie zmiany Polityki Prywatności  komunikowane będą Użytkownikom poprzez zmieszczenie informacji na  platformie ZostanRewidentem.pl oraz poprzez przesłanie odpowiedniej informacji na adres mailowy Użytkownika, podany podczas rejestracji. Wszelkie zmiany Polityki prywatności wchodzić będą w życie w terminie nie krótszym niż 7 dni od momentu poinformowania Użytkownika o planowanych zmianach.
copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK