15 maja 2021

Kalendarz

Zobacz więcej

Zapisz się do newslettera i bądź na bieżąco
Opinie
 • Anna Kulik :

  Polecam materiały na stronie zostanrewidentem.pl. Mnóstwo pytań i zadań.

 • Wojtek Pawlik:

  Z aplikacji korzystam w tramwaju, a ze strony w pracy. Przydatna strona do korzystania w pracy.

 • Damian Majchrzak :

  Polecam

 • Weronika Holc:

  Zmiana formy przeglądania prezentacji na 5 z plusem! Szybko, sprawnie i kompleksowo. Polecam!

 • Prof. dr hab. Aldona Kamela-Sowińska:

  "zachęcam Państwa do skorzystania z unikalnej oferty edukacyjnej."

Egzaminy i praktyka

Egzaminy

Aby zostać biegłym rewidentem należy zdać 10 pisemnych egzaminów pogrupowanych w 4 następujące sesje:

Sesja I
Teoria i zasady rachunkowości
Ekonomia i kontrola wewnętrzna

Sesja II
Prawo 
Prawo podatkowe (część I)
Finanse

Sesja III
Prawo podatkowe (część II)
Rachunkowość finansowa
Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza

Sesja IV
Sprawozdania finansowe i ich analiza
Rewizja finansowa

Szczegółowy zakres tematyczny dla powyższych egzaminów można znaleźć w uchwale nr 1273/30/2017.

Aby móc przystąpić do sesji II i III należy zdać oba egzaminy z sesji I. Egzaminy z sesji II i III można zdawać łącznie, a po ich zdaniu kandydat może przystąpić do zdawania ostatnich dwóch egzaminów sesji IV.

Egzaminy zdawać można w terminie podstawowym i dwóch poprawkowych. W przypadku nie zaliczenia egzaminu w danej sesji można zdawać ten egzamin w kolejnej sesji. Poszczególne sesje organizowane są raz w roku.

Egzaminy organizowane są w Warszawie, Poznaniu, Katowicach i Gdańsku.

Warunkiem przystąpienia kandydata na biegłego rewidenta do egzaminu jest wniesienie opłaty egzaminacyjnej na 21 dni przed terminem każdego egzaminu:

Opłata egzaminacyjna wynosi 750 zł.
Opłata za egzamin dyplomowy wynosi 1 550 zł.
Opłata za egzamin z prawa gospodarczego wynosi 1 550 zł.

Opłaty należy wnosić bez uprzedniego powiadomienia na indywidualne rachunki bankowe, podając w opisie przelewu:
Imię i nazwisko kandydata,
numer indeksu,
nazwę przedmiotu,
termin egzaminu.

Wyniki egzaminów ogłaszane są na stronie internetowej www.pibr.org.pl a dostęp do nich uzyskuje się poprzez zalogowanie do własnego konta, którego dane (login i hasło) otrzymuje się w momencie przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego.

Odwołania od wyników egzaminów:
Od wyniku egzaminu kandydatowi na biegłego rewidenta przysługuje prawo wniesienia pisemnego odwołania do Komisji, w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Komisja rozpatruje odwołanie w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania i niezwłocznie zawiadamia pisemnie kandydata na biegłego rewidenta o rozstrzygnięciu. W przypadku niezaliczenia egzaminu Komisja, na pisemny wniosek kandydata na biegłego rewidenta zawierający imię i nazwisko oraz numer indeksu, udostępnia do wglądu pracę egzaminacyjną w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników egzaminu. Praca egzaminacyjna jest udostępniana wyłącznie w siedzibie Komisji w Warszawie w obecności członka Komisji oraz pracownika Polskiej Izby Biegłych Rewidentów.

Praktyka

Równolegle z egzaminami można rozpocząć roczną praktykę w rachunkowości. Praktykę odbywa się w:
1) jednostkach prowadzących księgi rachunkowe lub
2) podmiotach prowadzących usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1, lub
3) firmach audytorskich, jeżeli prowadzą usługowo księgi rachunkowe dla jednostek, o których mowa w pkt 1.

Praktykę odbywa się:
1) na podstawie stosunku pracy w wymiarze czasu pracy nie mniejszym niż pół etatu lub
2) na podstawie umowy cywilnoprawnej zawartej z podmiotem lub jednostką, o których mowa w powyżej, lub
3) na podstawie umowy spółki, w której kandydat na biegłego rewidenta jest wspólnikiem, partnerem lub komplementariuszem, lub
4) w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej przez kandydata na biegłego rewidenta.

Dodatkowo kandydat na biegłego rewidenta może wnioskować do Komisji Egzaminacyjnej o zwolnienie, jeśli:
 • był zatrudniony w firmie audytorskiej lub pozostawał w stosunku pracy na samodzielnym stanowisku w komórkach finansowo-księgowych, przez co najmniej 3 lata lub
 • posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych albo świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, wydane przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, lub
 • jest mianowanym kontrolerem Najwyższej Izby Kontroli.

W dniu 22 maja 2018 r. weszły w życie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów (podjęte w porozumieniu z Komisją Egzaminacyjną) dotyczące programu praktyk i aplikacji, a także sposobu dokumentowania praktyki i aplikacji oraz spełniania wymogu posiadania doświadczenia zawodowego przez kandydatów na biegłych rewidentów. Szczegóły dotyczące tego zagadnienia znajdują się na stronie PIBR.

< Powrót 

copyright 2013 by ZostanRewidentem.pl
Realizacja:
Ta strona korzysta z cookies. Więcej informacji - polityka cookies.OK